Home KNOWLEDGE ทำความรู้จักกับ ISO 45001

ทำความรู้จักกับ ISO 45001

by admin
464 views
ISO-45001

ทำความรู้จักกับ มาตรฐาน ISO 45001 คือมาตรฐานเกี่ยวกับอะไร

มาตรฐาน ISO 45001 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยในที่ทำงาน 

ประโยชน์ของ-ISO-45001

ทำไมคุณถึงควรนำ ISO 45001 มาปรับใช้ในการทำงาน

 • หากคุณใช้มาตรฐาน ISO 45001 ปรับใช้ในการทำงาน องค์กรของคุณจะสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานได้ ซึ่งจะช่วยให้ลดจำนวนผู้ที่บาดเจ็บ และลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยของบุคลากรได้
 • องค์กรที่แสดงความใส่ใจ และมองเห็นถึงความสำคัญของ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมไปถึงปฏิบัติตามระบบระเบียบที่สอดคล้องกับ ISO 45001 จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากนักลงทุน ลูกค้า รวมไปถึงบุคลากรภายในองค์กร
 • ISO 45001 นั้นมีข้อกำหนดหลาย ๆ ข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ การนำมาตรฐาน ISO45001 ไปใช้และบังคับภายในองค์กร ก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านกฎหมายตามมาภายหลัง
 • องค์กรที่มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่รัดกุม จะมีแนวโน้มที่พนักงานลางานเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยจากที่ทำงานน้อยลง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 • พนักงานที่รู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นไปด้วย การนำมาตรฐาน ISO 45001 มาใช้ในสถานที่ทำงานก็จะช่วยสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในเชิงบวกให้แก่องค์กร นำไปสู่การเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน

 

พัฒนาการสื่อสารที่ดี

วิธีเริ่มต้นใช้งาน ISO 45001 ในองค์กรของคุณ

 1. มองหาปัญหาและช่องว่างด้านความปลอดภัย : หากองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่ยังไม่เคยตรวจสอบหรือรับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 มาก่อน มองหาปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ภายในสถานที่ทำงานจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนในการปรับปรุงง่ายขึ้น เช่น อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ เครื่องจักรที่สึกหรอ หรืออาจจะลองถามความเห็นของบุคลากร
 2. พัฒนานโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : นโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นคำแถลงเกี่ยวกับความมุ่งมั่นขององค์กรต่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควรร่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้
 3. สร้างกระบวนการระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย: คุณจะต้องสร้างกระบวนการสำหรับการระบุและประเมินความเสี่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณสามารถสร้างกฎหรือข้อบังคับภายในองค์กรเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงาน และติดตามและทบทวนประสิทธิผลของการควบคุมเหล่านี้
 4. อย่าลืมพัฒนาการสื่อสารที่ดี : เมื่อคุณพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของคุณแล้ว คุณควรแจ้งรายละเอียดและข้อบังคับที่สำคัญให้กับพนักงานทุกคน อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

ทุกภาคส่วนขององค์กรร่วมมือกัน

องค์ประกอบที่สำคัญใน ISO 45001 มีอะไรบ้าง ?

 • นโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : นโยบายจะต้องมีความชัดเจน ใช้ได้จริง และสร้างประโยชน์ให้แก่บุคลากรและองค์กร
 • การวางแผน: การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมไปถึงการกำหนดทรัพยากรและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • การนำไปใช้จริงและการปฏิบัติงาน: การนำแผนที่วางไว้ไปใช้จริงนั้นไม่ใช่แค่ใช้ไปส่ง ๆ แต่การใช้ให้มีประสิทธิภาพจะต้องบังคับใช้อย่างเข้มงวด สมเหตุสมผล
 • การตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไข: ติดตามผลและตรวจสอบว่าการใช้งานแผนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่ หากพบปัญหาเกี่ยวกับด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก็ให้ดำเนินการแก้ไข
 • บริบทขององค์กร: นอกจากแผนการที่ดี และบุคลากรที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้ว ปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นองค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้แผนการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น: ผู้นำขององค์กรจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้ผู้ตามเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด
 • การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ: ทุกภาคส่วนภายในองค์กรจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาให้องค์กรตรงตามข้อกำหนดของ ISO 45001 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน update ข้อมูลสดใหม่ทุกวัน

เรื่องล่าสุด

©2024 educatpro, News Organization – All Right Reserved. Designed and Developed by Educatpro