Home Uncategorized จป วิชาชีพ (Safety Officer) คือ บุคคลที่รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัย

จป วิชาชีพ (Safety Officer) คือ บุคคลที่รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัย

by admin
682 views
สมัครเรียน-จป.วิชาชีพ

จป วิชาชีพ (Safety Officer) คือใคร

จป วิชาชีพ (Safety Officer) คือ บุคคลที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและบุคคลภายในองค์กร หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เซฟตี้ มีหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น วางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย สอนและเทรนพนักงานเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยที่ถูกต้อง และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในองค์กร

เจ้าหน้าที่เซฟตี้มีความสำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความเชื่อมั่นของพนักงาน ดังนั้น การมีเจ้าหน้าที่เซฟตี้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลความปลอดภัยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายในองค์กรได้ในทุกๆ ด้าน

จปวิชาชีพ

ผู้ที่สนใจต้องการเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย

หลักสูตรความปลอดภัยเป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการรักษาความปลอดภัยในองค์กรหรือองค์การใด ๆ โดยที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนและการดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัยและการทดสอบความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

หลักสูตรเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการความปลอดภัย รวมถึงผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในสาขาความปลอดภัยและต้องการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ นอกจากนี้ หลักสูตรความปลอดภัยยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยในองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง

safetyofficer

จป วิชาชีพ ต้องเรียนจบอะไรมา

ปัจจุบันคนที่จะทำงานในตำแหน่ง จป วิชาชีพ safety officer นั้นจะต้องจบสายตรงในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน จป วิชาชีพ เท่านั้น

หน้าที่ของ จป. วิชาชีพ 13 ข้อ

หน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 13 ข้อ ดังนี้

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงน
 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 7. แนะนำฝึกสอนและอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 10. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 11. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
 12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน update ข้อมูลสดใหม่ทุกวัน

เรื่องล่าสุด

©2024 educatpro, News Organization – All Right Reserved. Designed and Developed by Educatpro