Home law Update : เกี่ยวกับ จป บริหาร ทำไมถึงมีความสำคัญ และหน้าที่ตามกฎหมาย

Update : เกี่ยวกับ จป บริหาร ทำไมถึงมีความสำคัญ และหน้าที่ตามกฎหมาย

by admin
122 views
จปบริหาร-ทำไมถึงสำคัญ

จป บริหารมีหน้าที่บริหารความปลอดภัยในการทำงาน (Safety of work Management) คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือระบบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นในการปกป้องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรทุกคน

ความปลอดภัยในการทำงานอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลเรื่องเสี่ยงต่อความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมการหรือการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ อาชญากรรม การแฮกเกอร์ และเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้ขององค์กรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

 

การเตรียมการเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด

 

ผู้บริหารความปลอดภัย หรือ จป บริหาร คือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จป บริหารตามกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อสร้างและดำเนินแผนการป้องกัน การตรวจสอบความปลอดภัย การฝึกอบรมและการสร้างแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารความปลอดภัยในองค์กร

การบริหารความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีและการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น ดังนั้น การบริหารความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนองว่างและต้องมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยขององค์กรและข้อมูลที่สำคัญให้ได้มากที่สุด

 

หน้าที่จปบริหาร

 

จป บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
  2. เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
  4. กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัยหรือหน่วยงานความปลอดภัย

 

ดูแลและติดตาม

 

จป บริหาร นั้นจะต้องผ่านการ อบรม จป บริหาร ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะต้องอบรมผ่านใต้สังกัดของบริษัทที่ตนเองอยู่เท่านั้นและต้องมีหนังสือแต่งตั้งว่าเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นจริงจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการ อบรม จป บริหาร ไม่สามารถอบรมโดยไม่มีสังกัดได้

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน update ข้อมูลสดใหม่ทุกวัน

เรื่องล่าสุด

©2024 educatpro, News Organization – All Right Reserved. Designed and Developed by Educatpro